logo_new
Booking centre
660 222 880
Mon-Fri: 9.00 - 17:00
Sat: 9:00 - 17:00
Search for a yacht
by criteria:
Departure date:

kalendarz
Charter duration:
Price per day:
Yacht model:
×

Żaglowe
Motorowe

Departure harbour:
×

Porty
Passengers:
Yacht No.:


Additional criteria

Number of locked cabins

Yacht length

Yacht age
laduje

WSTĘP

InterJacht.pl to nowoczesna firma, w której dbamy o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z Serwisu przez wszystkich, którzy szukają jachtu do czarteru oraz chcą wynająć jacht na Mazurach.

Pamiętaj, że Interjacht.pl nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat rezerwacyjnych z tytułu dokonanych Rezerwacji.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, co nie oznacza, że poszczególne części Regulaminu mogą być interpretowane w oderwaniu od pozostałych. Wszystko po to, żebyś po przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami.Regulamin Interjacht.plARTYKUŁ 1. DEFINICJE
 1. Administrator: Grupa Interjacht sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, NIP 8451996508,

 2. Regulamin: niniejszy Regulamin Interjacht.pl,

 3. Serwis: system rezerwacji Jachtów prowadzony przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie, dostępny w domenie Interjacht.pl,

 4. Klient: podmiot, który dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie; Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków,

 5. Rezerwacja: procedura zawierania Umowy Czarteru w ramach Serwisu,

 6. Umowa Czarteru: umowa o najem (bareboat czarter) Jachtu zawierana pomiędzy Klientem a Armatorem, której treść jest dołączona na podstronie Oferty (wzór umowy czarteru),

 7. Przedpłata: określona kwota pieniężna wymagana w procesie Rezerwacji, zaliczana na poczet Ceny Czarteru,

 8. Cena Czarteru: wynagrodzenie Armatora za najem Jachtu w wysokości określonej w Umowie Czarteru,

 9. Armator: posiadacz lub inna osoba posiadająca prawo do wynajęcia Jachtu, która oferuje jego najem w ramach Serwisu na zasadach określonych w Ofercie i Umowie Czarteru,

 10. Jacht: jednostka pływająca o parametrach i standardzie wskazanym przez Armatora w Ofercie,

 11. Oferta: zaproszenie do rozpoczęcia Rezerwacji na warunkach określonych przez Armatora przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, określająca Cenę Czarteru oraz zawierająca opis danego Jachtu w tym załączony wzór Umowy Czarteru,

 12. Użytkownik: podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu. Administrator udostępnia platformę online, za pośrednictwem której Armatorzy mogą prezentować swoje Jachty w celu ich wynajmu i za pośrednictwem której osoby odwiedzające platformę mogą najmować Jachty. Wynajmując Jacht za pośrednictwem Serwisu, Klient zawiera Umowę Czarteru z Armatorem Jachtu, na podstawie której wynajmie Jacht.

 2. Administrator na mocy Regulaminu, świadczy usługę:

  1. na rzecz Klienta w zakresie umożliwienia wyboru Oferty i dokonania Rezerwacji – usługa ma charakter jednorazowy rozpoczyna się z chwilą wyboru Oferty poprzez przycisk „Rezerwuj”, a kończy z chwilą dokonania Przedpłaty i otrzymania potwierdzenia Rezerwacji lub uprzedniego opuszczenia Serwisu;

  2. na rzecz Klienta w zakresie umożliwienia opublikowania opinii porejsowej na zasadach określonych w art. 5.

  3. na rzecz Użytkownika w zakresie umożliwienia przeglądania Ofert - usługa ma charakter jednorazowy rozpoczyna się z chwilą uruchomienia Serwisu, a kończy z chwilą jego opuszczenia przez Użytkownika;

  4. na rzecz Użytkownika w zakresie usługi newsletter - usługa świadczona jest przez czas nieokreślony zgodnie z zasadami określonymi w art. 13;

W związku z charakterem świadczonych usług Użytkownikowi (Klientowi), działającemu na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w brzmieniu określonym Regulaminem, jeśli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub – w przypadku usług o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

 1. W celu przeprowadzenia Rezerwacji Klient powinien posiadać urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w standardową przeglądarkę stron www, aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Wszelka komunikacja z Klientem będzie odbywać się za pośrednictwem wskazanych przez Klienta: adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

ARTYKUŁ 3. DOKONANIE REZERWACJI I KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. W celu dokonania Rezerwacji należy wybrać Ofertę, następnie przejść do formularza rezerwacyjnego, podać prawidłowe i pełne dane wymagane w formularzu, a następnie dokonać Przedpłaty we wskazanej w Ofercie wysokości.

 2. Prawidłowe dokonanie Rezerwacji skutkuje zawarciem Umowy Czarteru pomiędzy Klientem a Armatorem na warunkach określonych w Ofercie, w tym według załączonego do Oferty wzoru Umowy Czarteru. Powyższe oznacza, że od tej chwili Klient zawarł Umowę Czarteru z Armatorem.

 3. Rezerwacja jest automatycznie potwierdzona przez wygenerowanie i wysłanie:

  1. do Klienta - na wskazany adres e-mail potwierdzenia Rezerwacji z informacją o wybranej Ofercie, numerze rezerwacji, potwierdzeniu dokonania Przedpłaty, miejscu i terminie odbioru Jachtu oraz danymi do kontaktu z Armatorem,

  2. do Armatora – wiadomości e-mail lub SMS z informacją o Rezerwacji oraz danymi do kontaktu z Klientem.

 4. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania w imieniu i na rzecz Armatora Przedpłaty. Pozostałą kwotę z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.

 5. Administrator nie jest stroną Umowy Czarteru i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie Umowy Czarteru.

 6. Klient może dokonać Rezerwacji drogą telefoniczną. Po połączeniu telefonicznym z doradcą, Klient podaje; nr Oferty, którą jest zainteresowany, termin rezerwacji oraz przekaże dane niezbędne do dokonania Rezerwacji. Doradca przesyła na wskazany adres e-mail korespondencję z nr rachunku bankowego i terminem dokonania Przedpłaty. Po prawidłowym dokonaniu Przedpłaty Rezerwacja zostanie potwierdzona z zastosowaniem uregulowań Artykułu 3 pkt. 2 - 5 Regulaminu.

ARTYKUŁ 4. ODBIÓR JACHTU
 1. Klient zobowiązany jest do odbioru Jachtu w terminie i godzinach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji.

 2. Rezerwując Jacht, do którego prowadzenia zgodnie z opisem w Ofercie wymagane są uprawnienia, Klient lub osoba wyznaczona przez Klienta do prowadzenia Jachtu powinna posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie lub motorowodne w chwili jego odbioru.

 3. Najpóźniej z chwilą wydania Jachtu Klient zobowiązany jest do podpisania z Armatorem protokołu przekazania Jachtu oraz innych dokumentów niezbędnych do wydania Jachtu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wydania Jachtu przez osobę działającą w imieniu Armatora spowodowane nieokazaniem przez Klienta właściwych dokumentów takich jak dowód tożsamości, potwierdzenie dokonania Rezerwacji lub dokumentu poświadczającego stosowne uprawnienia żeglarskie lub motorowodne osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika statku (kapitana) na Jachcie.

 5. O wszelkich awariach, uszkodzeniach, brakach w wyposażeniu, które wystąpią lub zostaną stwierdzone w chwili wydawania Jachtu lub w czasie wykonywania Umowy Czarteru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Armatora.

ARTYKUŁ 5. OPINIE POREJSOWE
 1. Administrator udostępnia Klientom możliwość publikowania opinii i oceny Oferty i Armatora, z której skorzystał w ramach Serwisu. Publikowane opinie powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem realizacji Umowy Czarteru, w tym z rzeczywistą funkcjonalnością wyposażenia Jachtu, sformułowane zwięźle i przejrzyście i nie mogą zawierać:

  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwych,

  2. treści naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,

  3. danych osobowych bądź danych kontaktowych,

  4. treści o charakterze reklamowym, w tym adresów stron internetowych,

  5. treści w inny sposób naruszających prawo.

 2. Administrator nie ingeruje w treści publikowanych opinii, jednakże zastrzega sobie prawo do ich moderacji, usunięcia albo zablokowania bez podania przyczyny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy opinia:

  1. narusza zasady określone w Regulaminie bądź przepisach prawa,

  2. nie dotyczy Oferty, w tym dotyczy Oferty, która nie została zrealizowana lub opinia została omyłkowo wystawiona, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę (w przypadku, gdy Umowa Czarteru została zrealizowana na Jachcie zastępczym opinia może zostać przeniesiona przez Administratora do właściwej Oferty),

  3. zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna,

  4. stanowi oczywistą formę nacisku lub odwetu wobec Armatora.

ARTYKUŁ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY CZARTERU (ODWOŁANIE REZERWACJI)
 1. Odwołanie Rezerwacji lub niepojawienie się po odbiór Jachtu w wyznaczonym terminie Klient zgłasza bezpośrednio do Armatora zgodnie z potwierdzeniem Rezerwacji.

 2. Rozwiązanie Umowy Czarteru bądź ewentualne odstąpienie odbywa się na warunkach określonych w Umowie Czarteru bądź powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Klient może rozwiązać Umowę Czarteru, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, chyba że Umowa Czarteru, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, stanowi inaczej.

 3. Zasady rozwiązania Umowy Czarteru oraz niepojawienia się po odbiór Jachtu określone są przez Armatora w Umowie Czarteru. W przypadku każdej Oferty warunki rozwiązania Umowy Czarteru mogą być różne i różny może być tego wpływ na Przedpłatę. Dokonana Przedpłata stanowi zapewnienie wykonania Umowy Czarteru i jeżeli Klient rezygnuje z wykonywania Umowy Czarteru (odwołuje Rezerwację) może nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej kwoty – również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Armator może dokonać potrącenia z Przedpłaty kwoty na pokrycie szkody lub kosztów wynikających z faktu rezygnacji z wykonania bądź niewykonania Umowy Czarteru przez Klienta. Ewentualne wnioski o zwrot Przedpłaty należy kierować bezpośrednio do Armatora. Wnioski o zwrot Przedpłaty kierowane do Administratora nie będą akceptowane.

 4. Z uwagi na charakter usługi, jeżeli w Umowie Czarteru oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Klientom, nawet jeśli działają na prawach konsumenta, nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy Czarteru zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta.

 5. Armator może rozwiązać lub odstąpić od Umowy Czarteru wyłącznie na warunkach określonych w Umowie Czarteru lub zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy Czarteru przez Armatora, Armator zobowiązany jest do zwrotu Klientowi Przedpłaty w pełnej wysokości.

Artykuł 7. PŁATNOŚCI
 1. Klient dokonuje Przedpłaty za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, którego usługi udostępniono w ramach Serwisu bądź bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Administratora. Po przekierowaniu do serwisu operatora płatności, w celu dokonania płatności Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami operatora płatności.

 2. Chwilą dokonania Przedpłaty jest moment otrzymania przez Administratora środków na wskazane konto bądź otrzymania komunikatu od operatora płatności o zaksięgowaniu płatności.

 3. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania Przedpłaty w imieniu i na rzecz Armatora. Przedpłata zaliczana jest na poczet Ceny Czarteru. Pozostałą kwotę z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.

 4. Kaucję za Jacht Klient przekazuje bezpośrednio Armatorowi, w dniu odbioru Jachtu. Zwrot kaucji oraz wszelkie rozliczenia Umowy Czarteru odbywają się bezpośrednio z Armatorem.

 5. Opłaty za dodatkowe usługi serwisowe i wyposażenie nieobjęte Rezerwacją (np. dopłata za możliwość przetrzymywania zwierząt na Jachcie, dopłata za sprzątanie, pościel) są zamawiane i regulowane przez Klienta bezpośrednio u Armatora poza Serwisem. Informacja wyświetlane w Serwisie dotyczące opłat za parking nie stanowią Oferty, a jedynie pełnią charakter informacyjny i są uzgadniane i regulowane przez Klienta w miejscu odbioru jachtu.

 6. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Armator zobowiązany jest do wydania stosownych dokumentów potwierdzających zawarcie lub wykonanie Umowy Czarteru, w tym dokumentu potwierdzającego rozliczenie Umowy Czarteru. Klient może zwrócić się do Armatora w celu wystawienia stosownej faktury, żądanie to Klient powinien zadeklarować w chwili dokonywania Rezerwacji.

ARTYKUŁ 8. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator prezentuje informacje, które otrzymuje od Armatorów. Armatorzy zobowiązani są do uaktualniania wszystkich informacji, które pojawiają się w Serwisie. Administrator dokłada starań, aby świadczyć usługi z najwyższą starannością, ale nie jest w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone przez Armatorów są dokładne, kompletne i poprawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Ofert, ich poprawności oraz kompletność.

 2. Administrator udostępnia Użytkownikom Serwis, świadczy usługę umożliwiającą zawarcie Umowy Czarteru pomiędzy Klientem a Armatorem, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klienta lub Armatora, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawarciem Umowy Czarteru. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Czarteru, w tym podwójne rezerwacje (overbooking) dokonane przez Armatora ani też za szkody poniesione przez Klienta będące wynikiem okoliczności niezawinionych przez Administratora lub mających charakter siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć wszelkie zdarzenia o charakterze nieprzewidywalnym, pozostające poza rozsądną kontrolą Administratora, a w szczególności: katastrofy naturalne, epidemie, działania wojenne, stany nadzwyczajne, zarządzenia władz państwowych.

 3. Administrator nie jest stroną Umowy Czarteru. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta, Armatora oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta bądź Armatora do bycia podmiotem czynności prawnych.

ARTYKUŁ 9. ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARMATORA
 1. Odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie Umowy Czarteru ponosi Armator będący stroną Umowy Czarteru.

 2. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty. Armator ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

  1. rzetelną Ofertę Jachtu w Serwisie, w szczególności za zgodność z prawdą i zgodność z wymogami prawa, w tym za uwzględnienie informacji wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, prawidłowość parametrów oraz danych dotyczących standardu Jachtu, Ceny Czarteru, rodzaju ubezpieczenia, dostępność, standard oraz aktualność fotografii Jachtu zamieszczonych w Serwisie,

  2. posiadanie przez Jacht ubezpieczenia, aktualnej karty bezpieczeństwa lub świadectwa zdolności żeglugowej lub uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej(o ile jest wymagana/e) oraz innych, niezbędnych dokumentów, w tym; przeglądów technicznych, badań technicznych, orzeczeń technicznych, certyfikatów, świadectw, instrukcji (w tym: instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji obsługi urządzeń i jachtu), upoważnień i atestów wymaganych do wykonania żeglugi na podstawie Umowy Czarteru,

  3. posiadanie przez Jacht, w czasie trwania Umowy Czarteru, wyposażenia podstawowego wymaganego obowiązującymi przepisami prawa,

  4. terminowe przekazanie Jachtu Klientowi.

 3. Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń Klienta w stosunku do Armatora odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Czarteru oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ARTYKUŁ 10. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE
 1. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Użytkowników, lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd danych, podszywanie się pod inne podmioty, nadużycie posiadanych uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków posiadania uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie.

 2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), elementów graficznych, zdjęć a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części w ramach innych serwisów internetowych.

 3. Klient korzysta z usług świadczonych przez Administratora i Armatora tylko we własnym imieniu. Jeśli Użytkownik (będący osobą trzecią) działa w imieniu Klienta, oznacza to, że posiada ważne ku temu umocowanie do działania w jego imieniu. Za działanie w imieniu Klienta bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.

Artykuł 11. OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH
 1. Administrator jest administratorem danych osobowych.

 2. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

 3. Dane Klientów mogą być przekazywane osobom trzecim, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych, zawarcia lub wykonywania Umowy Czarteru bądź wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klient upoważnia Administratora do przekazania jego danych Armatorowi w związku z zawarciem Umowy Czarteru, w celu jej wykonania.

 4. Klient ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 5. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług, w szczególności Rezerwacji i zawarcia Umowy Czarteru.

ARTYKUŁ 12. REKLAMACJE
 1. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy Czarteru przez Armatora, należy kierować wyłącznie do właściwego Armatora. Reklamacje rozpoznaje Armator na zasadach zapisanych w warunkach Umowy Czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Reklamację dotyczącą usług Administratora można złożyć na adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@interjacht.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora: Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. Żeglarska 4 lok. U1.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług Administratora powinna zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie składającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz adres poczty elektronicznej),

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

 6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej przez składającego reklamację.

ARTYKUŁ 13. NEWSLETTER
 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę newsletter, polegającą na bezpłatnym informowaniu o promocjach, nowościach w ofertach Armatorów w ramach Serwisu, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Użytkownik zamawia świadczenie usługi newsletter poprzez udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz potwierdzenie przycisku „zapisz się” (lub równoznacznego) lub podczas Rezerwacji Jachtu. Użytkownik korzystając z usługi newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania cudzych danych (adresu e-mail) bez zgody osób uprawnionych.

 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Administratora stanowić może naruszenie prawa.

 4. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą zamówienia jej świadczenia.

 5. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter w każdym czasie poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail: biuro@interjacht.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. Wypowiedzenie odnosi skutek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.

 6. Administrator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

 7. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:

  1. zmiany przepisów prawa, decyzji lub wytycznych organów państwowych lub orzecznictwa sądów mających bezpośredni wpływ na kształtowanie praw i obowiązków Użytkowników lub Administratora;

  2. zmiany działania bądź architektury systemów teleinformatycznych Serwisu, w szczególności zmiany funkcjonalności bądź zakresu świadczenia usług;

  3. z uwagi na względy bezpieczeństwa danych oraz w celu zapobiegania nadużyciom lub naruszeniu praw bądź uzasadnionego interesu Administratora;

  4. zmian redakcyjnych, mających na celu lepsze rozumienie treści Regulaminu.

 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Klientem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Administrator nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Klienta. Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług spowodowanych przerwami na konserwację, awariami czasowymi lub częściowymi w działaniu Serwisu, usuwania usterek, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu.

 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w ramach unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest:

  1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

  2. prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana, aktualna przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;

  3. posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);

  4. włączona obsługa JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

  5. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.

 7. Użytkownik do wyświetlania wyników wyszukiwania może używać filtrów i sortować według dostępnych funkcjonalności, w szczególności: ceny od najniższej, ceny od najwyższej, najlepiej oceniane, daty rozpoczęcia rejsu. Do generowania wyników domyślnego rankingu używany jest algorytm, który podlega stałemu doskonaleniu. Administrator zidentyfikował następujące parametry, które są najściślej związane ze znalezieniem przez Użytkownika odpowiedniej Oferty Armatora i tym samym nadał im priorytet w algorytmach (główne parametry): dostępność, termin czarteru, liczba Rezerwacji, liczba i średnia wartość opinii porejsowych, wiek Jachtu.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy oryginalną polską wersją, z którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.12.2020r.
szukam
Contact us: Why Interjacht?
telefon +48 660 222 880
Quick guide to choosing the right yacht


telefon Drop us a line
We’re ready to help you
Mon-Fri 9.00 - 17:00 Sat 9:00 - 17:00

 • Best prices online!
 • Over 15100 independent
  reviews
  of the yachts by real sailors more >>
 • Over 1270 yachts
  from all of Masuria
 • Only verified yachts
  Carefully selected offer
 • Leader in Masuria charters
  23 years of experience, including 14 years online!

Interjacht Newsletter
About Us
Contact
Reviews of Interjacht
Charter reviews
How to book
Transaction security
Privacy Policy
Terms and Conditions
Cookie Information
Kariera
Stay up to date!
News, interesting offers, and special promotions right in your inbox.

We accept PayU.pl payments. The customer does not incur any transaction charges:
Copyright © 2010 - 2024 Interjacht.pl All rights reserved. Strona korzysta z Captcha.
favourite
yachts