logo_new
Booking centre
660 222 880
Mon-Fri: 9.00 - 17:00
Sat: 9:00 - 14.00
Search for a yacht
by criteria:
Departure date:

kalendarz
Charter duration:
Price per day:
Yacht model:
×

Żaglowe

Motorowe


Departure harbour:
×

Porty

Passengers:
Yacht No.:


Additional criteria

Number of locked cabins

Yacht length

Yacht age
laduje

WSTĘP

InterJacht.pl to nowoczesna firma, w której dbamy o najwyższy standard świadczonych usług. Regulamin został stworzony dla Ciebie i ma w sposób jasny przedstawić warunki korzystania z Serwisu przez wszystkich, którzy szukają jachtu do czarteru oraz chcą wynająć jacht na Mazurach.

Pamiętaj, że Interjacht.pl nie pobiera od Klienta żadnych dodatkowych opłat rezerwacyjnych z tytułu dokonanych Rezerwacji.

Zanim skorzystasz w jakiejkolwiek formie z Serwisu zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu.

Regulamin jest dla Ciebie, dlatego chcemy, żeby był jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Dla łatwego posługiwania się jego treścią, Regulamin podzieliliśmy na wewnętrzne jednostki redakcyjne, co nie oznacza, że poszczególne części Regulaminu mogą być interpretowane w oderwaniu od pozostałych. Wszystko po to, żebyś po przeczytaniu nie miał żadnych wątpliwości.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Regulaminu skontaktuj się z nami.Regulamin Interjacht.pl


Artykuł 1. Definicje

 1. Administrator: Grupa Interjacht Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, numer NIP 8451996508, REGON 386888644, kapitał zakładowy 55.000,00 PLN, wpłacony w całości
 2. Regulamin: niniejszy Regulamin Interjacht.pl,
 3. Serwis: prowadzony przez Administratora, na zasadach określonych w Regulaminie, system rezerwacji Jachtów, dostępny w domenie Interjacht.pl,
 4. Klient: podmiot, który dokonuje Rezerwacji za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie; Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 5. Rezerwacja: procedura zawierania Umowy Czarteru w ramach Serwisu,
 6. Umowa Czarteru: umowa o najem (bareboatczarter) Jachtu zawierana pomiędzy Klientem a Armatorem, której treść jest dołączona na podstronie Oferty (wzór umowy czarteru),
 7. Przedpłata: określona kwota pieniężna wymagana w procesie Rezerwacji, zaliczana na poczet Ceny Czarteru,
 8. Cena Czarteru: wynagrodzenie za najem Jachtu w wysokości określonej w Umowie Czarteru,
 9. Armator: posiadacz lub inna osoba posiadająca prawo do wynajęcia Jachtu, która oferuje jego najem w ramach Serwisu na zasadach określonych w Ofercie i Umowie Czarteru,
 10. Jacht: jednostka pływająca o parametrach i standardzie wskazanym przez Armatora w Ofercie,
 11. Oferta: propozycja zawarcia Umowy Czarteru na warunkach określonych przez Armatora przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, określająca Cenę Czarteru oraz zawierająca opis danego Jachtu.Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.
 2. W celu przeprowadzenia Rezerwacji Klient powinien posiadać urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w standardową przeglądarkę stron www, aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Wszelka komunikacja z Klientem będzie odbywać się za pośrednictwem wskazanych przez Klienta: adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.Artykuł 3. Dokonanie rezerwacji i Korzystanie z Serwisu

 1. W celu dokonania Rezerwacji należy wybrać Ofertę, następnie przejść do formularza rezerwacyjnego, podać prawidłowe i pełne dane wymagane w formularzu, a następnie dokonać Przedpłaty we wskazanej w Ofercie wysokości.
 2. Prawidłowe dokonanie Rezerwacji skutkuje zawarciem Umowy Czarteru na warunkach określonych w Ofercie, w tym według załączonego do Oferty wzoru Umowy Czarteru. Powyższe oznacza, że od tej chwili Klient zawarł Umowę Czarteru z Armatorem.
 3. Rezerwacja jest automatycznie potwierdzona przez wygenerowanie i wysłanie:
  1. do Klienta - na wskazany adres e-mail potwierdzenia Rezerwacji z informacją o wybranej Ofercie, numerze rezerwacji, potwierdzenie dokonania Przedpłaty, miejscu i terminie odbioru Jachtu oraz danymi do kontaktu z Armatorem,
  2. do Armatora – wiadomości e-mail i SMS z informacją o rezerwacji oraz danymi do kontaktu z Klientem.
 4. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania Przedpłaty. Pozostałą kwotę z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.Artykuł 4. Odbiór Jachtu

 1. Klient zobowiązany jest do odbioru Jachtu w terminie i godzinach wskazanych w potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. Rezerwując Jacht, do którego prowadzenia zgodnie z opisem w Ofercie wymagane są uprawnienia, Klient lub osoba wyznaczona przez Klienta do prowadzenia Jachtu powinna posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie lub motorowodne w chwili jego odbioru.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wydania Jachtu przez osobę działającą w imieniu Armatora spowodowane nieokazaniem przez Klienta właściwych dokumentów takich jak dowód tożsamości, potwierdzenie dokonania Rezerwacji lub przez Klienta lub osobę przez niego wyznaczona - dokumentu poświadczającego stosowne uprawnienia żeglarskie lub motorowodne.Artykuł 5. Opinie porejsowe

 1. Administrator udostępnia Klientom możliwość publikowania opinii i oceny Oferty, z której skorzystał w ramach Serwisu. Publikowane opinie powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem realizacji Umowy Czarteru, w tym z rzeczywistą funkcjonalnością wyposażenia Jachtu i nie mogą zawierać:

  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwych,
  2. treści naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku,
  3. danych osobowych bądź danych kontaktowych,
  4. treści o charakterze reklamowym, w tym adresów stron internetowych.

 2. Administrator nie ingeruje w treści publikowanych opinii, jednakże przed publikacją zastrzega sobie prawo do ich moderacji lub usunięcia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

  1. naruszają zasady określone w Regulaminie bądź przepisach prawa,
  2. zostały omyłkowo wystawione, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że staje się on nieczytelny.Artykuł 6. Rozwiązanie umowy czarteru (Odwołanie Rezerwacji)

 1. Klient może odstąpić od Umowy Czarteru bez ponoszenia dodatkowych kosztów, chyba że Umowa Czarteru, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, stanowi inaczej. Odstąpienie od Umowy Czarteru bądź jej rozwiązanie odbywa się na warunkach określonych w Umowie Czarteru bądź powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki określone przez Armatora dotyczące odwoływania rezerwacji (odstąpienia od Umowy Czarteru) oraz niepojawienia się po odbiór Jachtu. W przypadku każdej Oferty warunki odstąpienia od Umowy Czarteru mogą być różne i różny może być charakter dokonanej Przedpłaty. Dokonana Przedpłata stanowi zapewnienie wykonania Umowy Czarteru i jeżeli Klient odstępuje od Umowy Czarteru (odwołuje Rezerwację) może nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej kwoty – również zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Armator może dokonać potrącenia z Przedpłaty kwoty na pokrycie szkody lub kosztów wynikających z faktu rezygnacji z wykonania bądź niewykonania Umowy Czarteru przez Klienta. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na charakter usługi związanej z wypoczynkiem jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, nawet jeśli jesteś konsumentem, nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy o czarter jachtu (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta), co oznacza, że możesz nie mieć prawa do zwrotu przedpłaconej kwoty.
 3. Armator może odstąpić od Umowy Czarteru wyłącznie na warunkach określonych w Umowie Czarteru i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Artykuł 7. Płatności

 1. Klient dokonuje Przedpłaty za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, którego usługi udostępniono w ramach Serwisu bądź bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Administratora. Po przekierowaniu do serwisu operatora płatności, w celu dokonania płatności Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami serwisu płatniczego.
 2. Chwilą dokonania Przedpłaty jest moment otrzymania przez Administratora środków na wskazane konto bądź otrzymania komunikatu od operatora płatności o zaksięgowaniu płatności.
 3. Administrator upoważniony jest przez Armatorów do przeprowadzania Rezerwacji oraz pobrania Przedpłaty. Pozostałą kwotę z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.
 4. Kaucję za Jacht Klient przekazuje bezpośrednio Armatorowi, w dniu odbioru Jachtu.
 5. Opłaty za dodatkowe usługi, tj. nieobjęte Umową Czarteru jachtu (np. opłata za postój na parkingu, dopłata za możliwość przetrzymywania zwierząt na Jachcie, opłata za sternika, sprzątanie Jachtu), regulowane są w miejscu odbioru Jachtu przez Klienta.
 6. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Klient może zwrócić się do Armatora w celu wystawienia stosownej faktury VAT.


Artykuł 8. Rola i odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator prezentuje informacje, które otrzymuje od Armatorów. Armatorzy zobowiązani są do uaktualniania wszystkich informacji, które pojawiają się w Serwisie. Administrator dokłada starań, aby świadczyć usługi z najwyższą starannością, ale nie jest w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone przez Armatorów są dokładne, kompletne i poprawne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Ofert , ich poprawności oraz kompletność.
 2. Administrator udostępnia Klientom Serwis, umożliwiający zawarcie Umowy Czarteru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klienta lub Armatora, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawartą Umową Czarteru. Administrator nie jest stroną Umowy Czarteru. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta, Armatora oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta bądź Armatora do bycia podmiotem czynności prawnych.
 3. Administrator przekazuje Klientom swoje dane teleadresowe w celu umożliwienia Klientom szybkiej i efektywnej komunikacji w zakresie objętym świadczonymi usługami, Ofertą oraz Umową Czarteru.Artykuł 9. Rola i odpowiedzialność Armatora

 1. Odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie Umowy Czarteru ponosi Armator będący stroną Umowy Czarteru.
 2. Armator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Oferty. Armator ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

  1. rzetelną Ofertę Jachtu w Serwisie, w szczególności za zgodność z prawdą i zgodność z wymogami prawa, w tym za uwzględnienie informacji wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, prawidłowość parametrów oraz danych dotyczących standardu Jachtu, Ceny Czarteru, dostępność, standard oraz aktualność fotografii Jachtu zamieszczonych w Serwisie,
  2. posiadanie przez Jacht ubezpieczenia, aktualnej karty bezpieczeństwa (o ile jest wymagana) lub innych, niezbędnych dokumentów, badań, upoważnień i atestów wymaganych do wykonania żeglugi na podstawie Umowy Czarteru,
  3. posiadanie przez Jacht, w czasie trwania Umowy Czarteru, wyposażenia podstawowego wymaganego obowiązującymi przepisami prawa,
  4. terminowe przekazanie Jachtu Klientowi.

 3. Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń Klienta w stosunku do Armatora odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Czarteru oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.Artykuł 10. Działania niedozwolone

 1. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów, Armatorów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd danych, podszywanie się pod inne podmioty, nadużycie posiadanych uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków posiadania uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych Serwisu (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.Artykuł 11. Ochrona i poufność danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Grupa Interjacht Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, numer NIP 8451996508, REGON 386888644, kapitał zakładowy 55.000,00 PLN, wpłacony w całości.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być przekazywane osobom trzecim, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych, zawarcia lub wykonywania Umowy Czarteru bądź wynika z obowiązujących przepisów prawa. Klient upoważnia Administratora do przekazania jego danych Armatorowi w związku z zawarciem Umowy Czarteru, w celu jej wykonania.
 4. Klient ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.
 5. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usług, w szczególności zawarcia Umowy Czarteru i dokonania Rezerwacji.Artykuł 12. Reklamacje

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy Czarteru przez Armatora, należy kierować wyłącznie do właściwego Armatora. Reklamacje rozpoznaje Armator na zasadach zapisanych w warunkach Umowy Czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Reklamację dotyczącą usług Administratora można złożyć na adres e-mailowy: biuro@interjacht.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora: 11-500 Giżycko ul. Żeglarska 4 lok. U1.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca usług Administratora powinna zawierać co najmniej:

  1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta.Artykuł 13. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 10 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Administratorem a Klientem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Administrator nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Klienta. Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług spowodowanych przerwami na konserwację, awariami czasowymi lub częściowymi w działaniu Serwisu, usuwania usterek, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy oryginalną polską wersją, z którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.04.2017r.
szukam
Contact us: Why InterJacht?
telefon +48 660 222 880
Quick guide to choosing the right yacht


telefon Drop us a line
We’re ready to help you
Mon-Fri 9.00 - 17:00 Sat 9:00 - 14.00

 • Best prices on-line!
 • Over 2000 independent
  reviews of the yachts
  by real sailors more >>
 • Over 870 yachts
  from all of Masuria
 • Only verified yachts
  Carefully selected offer
 • Lider wyszukiwarek czarterów na Mazurach
  16 lat doświadczenia, w tym 6 online!

Interjacht Newsletter
About Us
Contact
Reviews of InterJacht
Charter reviews
How to book
Transaction security
Privacy Policy
Terms and Conditions
Cookie Information
Stay up to date!
News, interesting offers, and special promotions right in your inbox.

We accept PayU.pl payments. The customer does not incur any transaction charges:
Copyright © 2010 - 2020 Interjacht.pl All rights reserved.
favourite
yachts