logo_new
Booking centre
660 222 880
Mon-Fri: 9.00 - 17:00
Sat: 9:00 - 14.00
Search for a yacht
by criteria:
Departure date:

kalendarz
Charter duration:
Price per day:
Yacht model:
×

Żaglowe

Motorowe
Departure harbour:
×

Porty

Passengers:
Yacht No.:


Additional criteria

Number of locked cabins

Yacht length

Yacht age
laduje


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIESNiniejsza Polityka Prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora Serwisu.

Artykuł 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza Grupa Interjacht Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, numer NIP 8451996508, REGON 386888644, kapitał zakładowy 55.000,00 PLN, wpłacony w całości, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie interjacht.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Artykuł 2. Zasada ochrony prywatności
 1. Grupa Interjacht Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, numer NIP 8451996508, REGON 386888644, kapitał zakładowy 55.000,00 PLN, wpłacony w całości, jako administrator danych osobowych (zwany dalej "Administratorem"), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników Internetu (zwanych dalej "Użytkownikami") do formularzy elektronicznych w serwisie Interjacht.pl, którego operatorem jest Administrator (dalej zwanego "Serwisem").
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Artykuł 3.Podstawa przetwarzania danych osobowych
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych.
 3. Dla uzyskania dostępu do pełni usług świadczonych w ramach Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. First name
  2. Nazwisko
  3. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Dla uzyskania dostępu do pełni usług świadczonych przez Administratora może być konieczne podanie innych danych (np. numer telefonu, adres) wskazanych w formularzu dostępnym w Serwisie.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 6. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy czarteru zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu. Użytkownik może wprowadzać takie dane wyłącznie w oparciu o zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych w Serwisie, a Administrator przyjmuje, że taka zgoda została udzielona.
 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy czarteru zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu.
Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu, do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego usługach, w tym wysłania biuletynu w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na jego otrzymywanie oraz w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych
 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@interjacht.pl.
 3. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim - w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa - tylko za zgodą Użytkownika.

Artykuł 7. Informacje o plikach cookies
 1. Administrator stosuje pliki cookies. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 2. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Internetu z Serwisu.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
Artykuł 8. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Artykuł 9. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celach: konfiguracji serwisu, dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu w tym do preferencji Użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celach: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, prezentowania reklam, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi, aplikacji i produktów, których administratorami cookies są: Google Inc z siedzibą w USA, Facebook Inc z siedzibą w USA.
Artykuł 10. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

szukam
Contact us: Why InterJacht?
telefon +48 660 222 880
Quick guide to choosing the right yacht


telefon Drop us a line
We’re ready to help you
Mon-Fri 9.00 - 17:00 Sat 9:00 - 14.00

 • Best prices on-line!
 • Over 2000 independent
  reviews of the yachts
  by real sailors more >>
 • Over 870 yachts
  from all of Masuria
 • Only verified yachts
  Carefully selected offer
 • Lider wyszukiwarek czarterów na Mazurach
  16 lat doświadczenia, w tym 6 online!

Interjacht Newsletter
About Us
Contact
Reviews of InterJacht
Charter reviews
How to book
Transaction security
Privacy Policy
Terms and Conditions
Cookie Information
Stay up to date!
News, interesting offers, and special promotions right in your inbox.

We accept PayU.pl payments. The customer does not incur any transaction charges:
Copyright © 2010 - 2020 Interjacht.pl All rights reserved.
favourite
yachts