logo_new
Booking centre
660 222 880
Mon-Fri: 9.00 - 17:00
Sat: 9:00 - 17:00
Search for a yacht
by criteria:
Departure date:

kalendarz
Charter duration:
Price per day:
Yacht model:
×

Żaglowe


MotoroweDeparture harbour:
×

Porty
Passengers:
Yacht No.:


Additional criteria

Number of locked cabins

Yacht length

Yacht age
laduje


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIENiniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, oraz informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookie, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Administratora Serwisu.

Artykuł 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza administratora danych osobowych, tj. Grupa Interjacht sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, przy ul. Żeglarskiej 4 lok. U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857661, NIP 8451996508, która świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Pliki Cookie - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu lub podobne technologie.
 3. Pliki Cookie Administratora - oznacza dane informatyczne zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Pliki Cookie Zewnętrzne - oznacza dane informatyczne zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie interjacht.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Artykuł 2. Zasada ochrony prywatności
 1. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników do formularzy elektronicznych w Serwisie.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Z Administratorem można kontaktować się drogą poczty tradycyjnej na adres podany w art. 1 ust. 1 powyżej bądź drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@interjacht.pl.
Artykuł 3.Podstawa przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z jego działalnością:
  1. zawarciem lub wykonaniem umowy na zasadach określonych Regulaminem (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. nawiązaniem relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);
  3. realizacją usługi newsletter (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
  5. marketingiem produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora)
  6. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Administratora.
 3. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych w ramach Serwisu może być konieczne podanie danych wskazanych w formularzu dostępnym w Serwisie.
 4. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora. Użytkownik może wprowadzać takie dane wyłącznie w oparciu o zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych w Serwisie, a Administrator przyjmuje, że taka zgoda została udzielona.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy czarteru zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu.
Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych
 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. żądania usunięcia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika stosowanego żądania, w dowolnej formie, w tym między innymi poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej biuro@interjacht.pl.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy czarteru zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorom płatności, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli jest to konieczne z uwagi na zleconą przez Użytkownika usługę. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych albo na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
Artykuł 6. Okres przechowywania i pozostałe postanowienia
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych oferowanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wobec Użytkownika wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika.
Artykuł 7. Informacje o Plikach Cookie
 1. Administrator stosuje Pliki Cookie. Informacje zbierane przy pomocy Plików Cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników Internetu z Serwisu.
 2. Dane gromadzone przy użyciu Plików Cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 3. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Plików Cookie zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
Artykuł 8. Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookie
 1. Stosowane przez Administratora Pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje co do zasady dwa typy Plików Cookie:
  1. Cookie sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. Cookie trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Artykuł 9. Cele w jakich wykorzystywane są Pliki Cookie
 1. Administrator wykorzystuje Pliki Cookie Własne w celach: konfiguracji serwisu, dostosowania i optymalizacji zawartości stron internetowych Serwisu w tym do preferencji Użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Serwisu, analiz i badań oraz audytu, a także do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Pliki Cookie Zewnętrzne w celach: prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, prezentowania reklam, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi, aplikacji i produktów, których administratorami są:
  1. Google Inc. z siedzibą w USA,
   Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics:
   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
   Polityka prywatności Google:
   https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
   W celu rezygnacji z Google Analitycs można kliknąć:
   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
  2. Facebook Inc. z siedzibą w USA
   Zasady gromadzenia danych:
   https://www.facebook.com/about/privacy/
   W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć:
   https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217
Artykuł 10. Podstawa prawna stosowania Plików Cookie
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze stron Administratora, bez zmiany ustawień w zakresie Plików Cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie Plików Cookie. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących Plików Cookie.

szukam
Contact us: Why Interjacht?
telefon +48 660 222 880
Quick guide to choosing the right yacht


telefon Drop us a line
We’re ready to help you
Mon-Fri 9.00 - 17:00 Sat 9:00 - 17:00

 • Best prices online!
 • Over 15100 independent
  reviews
  of the yachts by real sailors more >>
 • Over 1270 yachts
  from all of Masuria
 • Only verified yachts
  Carefully selected offer
 • Leader in Masuria charters
  23 years of experience, including 14 years online!

Interjacht Newsletter
About Us
Contact
Reviews of Interjacht
Charter reviews
How to book
Transaction security
Privacy Policy
Terms and Conditions
Cookie Information
Kariera
Stay up to date!
News, interesting offers, and special promotions right in your inbox.

We accept PayU.pl payments. The customer does not incur any transaction charges:
Copyright © 2010 - 2024 Interjacht.pl All rights reserved. Strona korzysta z Captcha.
favourite
yachts